Energy-machine.dk

> Forside
> Energi-motoren
> Kontakt
> Pressen skrev
> Nyt fra TK

 Nyt fra TK

 

                       energy-machine.dk

                                2015

Er på højde med Planetens eget Kredsløb, den tilsatte energi er aldrig før anvendt i roterende bevægelser, den er meget voldsom men regulerbar,

 

Isat the height ofthe planet's own circuit, the added energy is never used in rotary motion,
it is very violent but adjustable,

 

 

 

sendt d 28-11-014

Nasa Rumstation er underrettet for anden gang om energy-machine.dk

Tilføjelse

tk@energy-machine.dk er anvendelig også hvor solen ikke skinner og bruger ikke Ilt.

Adding
tk@energy-machine.dk is useful also when the sun does not shine and does not use oxygen.


tk@energy-machine.dk   Thanks  9,118 has now visited the website.

Will the heat and pollution free environment free Oxygen free, energy-maskine.dk solve the climate problem.?

 

alt kommunikation send venligst mail

all communication please send mail

 

Oversæt venligst til eget sprog fra Dansk

Translate please language from Danish

tk@energymachine-renewable.com
www.energymachine-renewable.com

d 5-11-014

Energy-machine.dk modarbejder enhver form for sabotage på verdensplan da energien bliver hvermand eje, lige som bilerne, vi mangler bare at lukke øjnene op, og få energy-machine.dk sat i produktion på verdens plan, hermed bortfalder også den afgivende højspændings installationer og ledninger,

Nedsæt ikke dit brug af energy, som der tales så meget om i aviser og tv, nyd livet medens du har det ja endda på verdens plan, luk dine øjne op for den forurenings fri motor også ilt fri, miljø fri, energy-machine.dk som gør alle gamle forurenings energier urentable.

Alle kan få ren luft, den rene luft har vi, den skal bare sættes i produktion, så reduceres luft forureningen til højder som ikke er målt endnu, disse muligheder har eksisteret siden 2010, da blev dette offentlig gjort, også til EU's energi ministre pr personlig mail, men hvilken nyheds medier har formået at omtale den gamle nyhed? dette savner hjemmesiden meget, da det er den største nyhed og forsknings arbejde i mennesket tid, også på verdens plan, aviser og tv der udgiver denne oplysning får deres reklame navn med på hjemmesiden gennem et år gratis, hvis dette ønskes. energy-machine.dk

 

Vis derfor forståelse for nyskabelser de vil forekomme så længe der er mennesker til.

Klima problemet har fået stor omtale, medens der stadig rodes i legetøjs kassen.

Medens man i 4 år har vendt ryggen til alt sund fornuft.

Tinus Kristensen

22-9-014

Det er bund ærgerligt man ikke kan kontakte Obamas nye regering dette er komplet umuligt. men ellers en venlig hilsen til Obama fra T K.

That's the bottom pity we cannot contact Obama's new administration this is completely impossible. But otherwise a friendly greeting to Obama from TK.

 

I et forsøg på at fremskynde udviklingen af en bæredygtig energiforsyning har præsident Obamas nye regering valgt at bruge knap 4,3 milliarder til oprettelsen af 46 frontforskningscenter.

 

In an effort to accelerate the Development of renewable energy resources, President Obama's new government decided to spend approximately 4.3 billion for the creation of 46 fron tierresearchcenter.Sitat.

 

Elers et forurenings fri tilbud til America. Samt Japan China.

Otherwise, apollution free offer to America. As well as Japan, China.

 

28-10-014

1

Der kan oplyses, så længe en båd-skib kan flyde på vandet, kan energy-machine.dk også fremstille forureningsfri energi drivkraft og strøm til dette.

 

2 Så længe et lille-stort fly kan flyve, kan energi-machine.dk også fremstille forureningsfri motor kraft og strøm til dette.

 

3 Så længe en vindmølle kan dreje rundt, når det velogmærke blæser, kan energy-machine.dk også udføre det samme arbejde forureningsfri også miljøfri,

 

der søges nu kontakt til fly fabrikkerne vedrørende energy-machine.dk til aflastning af de gamle og tunge brandstof motorer og brandstof tanke, to hele natur energier kan energy-machine.dk arbejde med, som er stabile og fremtidens løsning.

 

4 Naturens kræfter i energy-machine.dk er lige så naturlige som det nævnte lad hermed din uforstålighed komme nyskabelse tilgode som vil ske så længe der er mennesker til, vi har jo videreudviklet fra mennesket tidlige barndom, spørg den som arbejder med tingene det er også den der udvikler den.

 

Den vilde uvidenhed og fantesiløshed er en stor hemsko for nyskabelser, og hermed millioner menneskers død og sygdomme årligt.

Med den forureningsfri motor energy-machine.dk skal der ikke opstilles strøm optankning i million vis verden over til EL Biler, energi-machine.dk motoren klarer selv trækkraften samt fremstilling af strøm, som din nuværende bil motor.

as your current car engine.

 

T.K. 

 

 

d 23-9-014 

En katastrofe.

For America Japan China Regeringer & Aviser.

For at holder sig passive til den forurenings fri vedvarende Ilt fri energi kilde.

A disaster.
For America Japan China Governments & Newspapers.

To rem a in passive to the pollution free renewable Oxygen free energy source.

tk@energy-machine.dk

 

Den Globale opvarmning. 23-9-014

Klodens autopark forbrug af Ilt, afgivelse af motor varme, bremse varme, + bremsestøv & metalstøv, stor forurening.

Klodens Flypark brandstof forurening kæmpe luft forurening kæmpe forbrug af Ilt.

Skibspark & Offshore kæmpe luft forurening afgivning af varme.

Bolig & fabriks opvarmning olie stor forurening & brug af store mængder Ilt.

Såfremt Universiteter er i besiddelse af data vedrørende dette, ønsker jeg meget gerne oplysninger.

tk@energy-machine.dk  forurener ikke & bruger ikke Ilt

 

Globalwarming.
The planet auto park consumption of oxygen, delivering engine heat, brake heat, + brake dust and metal dust, high pollution.

The planet Fly park fuel pollution fight air pollution huge consumption of oxygen.

Marine Park & ​​Offshore fight air pollution discharge of heat.

Housing & factory heating oil major pollution & use of large amounts of oxygen.

If Universiteter are in possession of data on this, I would very much like information.

tk@energy-machine.dk not pollutedo not use oxygen.

 

 

 

 17-9-014

T K . Tilbyder agent million beløb for salg eller i senesæt Telse af  tk@energy-machine.dk  ifølge kontrakt, American Japan China.

T K. Offering Agent millions of sales or the tendon sets the register of tk@energy-machine.dk under contract, American Japan China.

10-9-014

T K. Investerer ikke i medicin. tk@energy-machine.dk 

T K investerer i klodens sundere liv og eksistens, samt 7 milliarder menneskers liv og sundhed, tk@energy-machine.dk Afløser brandstof motoren i alt, samt ingen forbrug af Ilt, tk@energy-machine.dk

TK.Invests not in medicine.tk@energy-machine.dkTK invest in the planet healthier life and existence, as well as 7 billion human life and health, tk@energy-machine.dk Successor fuel engine in everything and noconsumption of oxygen,

tk@energy-machine.dk

 

d 16-9-014.

Begyndende kontakt til fly fabrikkerne ønskes.

Starting contact with aircraft factories desired.

Den nye fuel fri motor bliver de nye flytypers stabile drivkraft, fly uden brandstof tanke.

The new fuel free engine, the new aircraft engine aircraft,without fuel tanks.

 

 

 d 16-9-014

Der er tegn på at T K s. energy- maskine.dk også kan anvendes som varme og gnidnings fri modstand, med en lille ændring som også er forurenings fri.  

Hermed opstår ikke bremse støv og metal støv, som i di gamle bremse systemer, bremsestøv og metalstøv en stor luft forurening og varmeudvikling,

 

Man kan sagtens forestille sig, hvis brandstof motorens varme afgivelse, bremse varme afgivelse, + brug af luftens Ilt standses, er et resultat af de store.

Et sådant system blev i 1972 fremstiller til nogle rullebaner, med 10 årsgaranti på slidtage, som systemet bestod.

There is evidence that the TK Energy- maskine.dk also can be used as heat and free sliding resistance, with a slight modification which also is pollution free.
This gives rise to no brake dust or metal powders, as in di old brake systems, brake dust and metal dust a large air pollution and heat,
One can easily imagine if fuel engine heat, brake heat, + use of air Oxygen is stopped as a result of the great.
Such a system was in 1972, produces some taxiways, with 10 year warranty on wear and tear, as the system was.

5-8-014

Videnskaben er klar: Klimaændringerne er reelle, menneskeskabte, og der sker lige nu.

The science is clear: climate change is real, man-made and is happening right now.sitat tk

Vil den varme og forurenings fri, miljø fri, Ilt fri, energi-maskine.dk løse klima problemet.?

Will the heat and pollution free environment free Oxygen free, energy-maskine.dk solve the climate problem.?

When all produced energy produced by engines that do not heat up more than about 3% of fuel the engine heat, tk

3-7-014

Videnskabens problemer findes, ikke i verdens ny veludviklet, og stor afstandtagen til gamle energikilde som forurener og bruger mængder af luftens ILT, uden ILT ingen liv.

The globe Newspapers take me with you, www.energy-machine.dk

Reward clean air.

 

The scientific problems are found, not in the World a new well developed and large rejection of  old energy that pollutes and use quantities of air ILT with out ILT no life.

 

10-7-014  America Japan China's politicians and repesentanter and associations organisations unions 3 Deep brea ths rather contact  tk@energy-machine.dk

 

That's the bottompitywe can not contact Obama's new administration this is completely impossible.

America's Newspapers take me with you, www.energy-machine.dk

Reward clean air.  American

Contact sought with American machine factories+mail
to prodiktion of energy-machine.dk total of 50,000 pcs

 

Japans Newspapers take me with you, www.energy-machine.dk

Reward clean air  Japan Contact sought with

Japan machine factories+mail
to prodiktion of energy-machine.dk  total of 50,000 pcs

 

China Newspapers take me with you, www.energy-machine.dk

Reward clean air  China  Thanks to China

Kontakt søges med China maskine fabrikker+mail

til prodiktion af energy-machine.dk   total of 50,000 pcs

聯繫我們尋求與中國機械工廠+郵箱
以能源machine.dk 的prodiktion  total of 50,000 pcs

 Depending on contract.

根據合同

 

Japan approves renewable subsidies in shift from nuclear power,

Japan godkender vedvarende tilskud skift fra atomkraft

Japan approved on Monday incentives for renewable energy that could unleash billions of dollars in clean-energy investment and help the world's third-biggest economy shift away from a reliance on nuclear power after the Fukushima disaster. Japan godkendt mandag incitamenter for vedvarende energi, der kunne frigøre milliarder af dollars i investeringer ren energi og hjælpe verdens tredje største økonomi skift væk fra en afhængighed af atomkraft efter katastrofen i Fukushima.

Industry Minister Yukio Edano approved the introduction of feed-in tariffs (FIT), which means higher rates will be paid for renewable energy.

 Industriminister Yukio Edano godkendt indførelsen af feed-in tariffer (FIT), hvilket betyder højere satser vil blive betalt for vedvarende energi.The move could expand revenue from renewable generation and related equipment to more than $30 billion by 2016, brokerage CLSA estimates. Flytningen kunne ekspandere indtægter fra vedvarende energikilder og beslægtet udstyr til mere end $ 30 milliarder i 2016 mæglervirksomhed CLSA skøn. sitat.

The latest report from the Bureau of Labor Statistics noted that the green industry includes 3.1 million jobs in America. This report added that manufacturing jobs

in the green economy account for nearly 500,000 jobs, “the most among any private sector industry,” according to the bureau. sitat slut 17-7-014.

 

 

1972-2010

T.K.Testamenterer milliarder §.

Verdens første, Verdens største, Verdens forureningsfri oxygenfree, Energi Kilde. 

The world's first, world's greatest,world pollutionfree, oxygenfree, Energy Source. 

T.K.Testamenterer billions §. tk@energymachine-renewable.com
The world's first world's biggest World pollution oxygen free Energy Source.

Can be made small and large engines, the engine is the engine that far exceed current energy sources.  tk@energymachine-renewable.com

 

Repræsenterer fremtidens dyrebareste energi. Til vands til lands i luften.

Energikilden der kan anvendes til alt, er vedvarende, uden Miljø forurening, og uden luft forurening og uden forbrug af Ilt.

Kan fremstilles små som store motorer, motoren er den motor der ligger langt over nuværende energikilder.

 

Represents the future of precious energy. At sea on land in the air.
The energy source can be used for everything, is continuing without environmental pollution, and without air pollution and consumption of oxygen.
Can be made small and large engines, the engine is the engine that far exceed current energy sources.

 

38 års forsknings arbejde.

Henvendelse og tilbud, er nu til lande som se frem i tiden.

Denne maskine skal sælges eller sættes i produktion,

Betalings vilkår kontragtlige. Og testamenteres af T K. Testamenteres til køber eller i gangsætter, værdier i sådan energikilde som denne anslås til milliarder§, Og vil uden tvivl blive Klodens fremtidige forureningsfri vedvarende energikilde.

Energikilden er tilsat maskinen, fra naturens forureningsfri energi, som er en endeløs stabil energi. Til vands til lands i luften.

Der er jo også andre energier i naturen end di 3 gamle www, wind wand warme tyngdekraften bølgekraften.

Jeg vil oplyse her I mit forskningsarbejde at uvidenhed og fantasiløshed er en stor hæmsko for alt nyskabelse,

trods vores allerbedste betingelser med den maskinpark vi besidder.

Der kan yderligere oplyses EU's energi ministre som repræsenterer 5002 millioner mennesker samt det Danske folketing blev personlig underrettet pr mail i 2010 indtil nu ikke har haft interesse i den forureningsfri energi kilde, derfor tilbydes EU ikke længere selv at

fremstille denne maskine, dette kan medføre en årrække på 20 år, ifølge patent regler og love.

Som skrevet står, håber jeg ytringsfriheden også gælder her.

 

Siden 2010 har det kostet 1,2 millioner europærer livet på grund af luftforurening citat, hvad så med naturen, og på verdens plan?

Tinus Kristensen

Fhv. indehaver af  TK Formstål Danmark

 DK 8300 Odder

tk@energy-machine.dk

www.energy-machine.dk

tk@energymachine-renewable.com
www.energymachine-renewable.com


Nyt fra T.K. Thanks 9,118 has now visited the website.

 

Luftforurening sender årligt 600.000 europæere i graven

Air pollution kills 600,000 Europeans annually.

 

Luftverschmutzung jährlich sendet 600.000 Europäer im Grab

 

Det viser en ny, omfattende undersøgelse af den europæiske luftforurening fra DMU på Aarhus Universitet:

It shows in the latest research from the DMU at the Århus University.

 

Dokumentation

Pressemeddelelse

Rapporten

Af Sanne Wittrup, mandag 28. mar 2011 kl. 08:59

Citat slut.

 

Lektor Marianne Glasius

Århus Universitet.

Markant besparelse for samfundet på omkring 2-3 mia kr. årligt frem til 2030

Milliard besparelser i sundheds omkostninger ved mindre luftforurening.

Exceptional saving`s from 2-3 milliards kr every year until year 2030

savings in health cost is going to be enormous with less pollution.

Citat slut

Siden 2010 har det kostet 600,000 europærer livet pr år på grund af luftforurening, hvad så med naturen, og på verdens plan?

Imens du endnu kan åbne dine øjne så gør det, dine efterkommere får det svært.

 

Since 2010it has cost 600,000 lives per year Europeans because of air pollution,what to do with nature, and at the World level?

While you can still open your eyes, take it to your descendants  will have a hard time.

Den forurenings fri, og miljø fri, ilt fri, vedvarende stabile, energi kilde.  Ønskes solgt eller sat i produktion.  www.energy-machine.dk

Er der mennesker der ønsker at testamentere til www.energy-machine.dk kan der vel også åbnes en dør for dette.

 

 The pollution free environment free, oxygen free, renewable, stable, energy source.Wanted sold or put into production. www.energy-machine.dk

Are there people who want to bequeath to www.energy-machine.dkmay well also opensa door fort his.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

That's the bot tom pity we can not contact Obama's new administration this is completely impossible.

USA's energiministerium støtter dansk forskning.

Det amerikanske energiministerium har bevilliget 100 mio. kr til et nyt forskningscenter, hvor forskere fra Danmarks Tekniske Universitet deltager. De danske forskere skal bidrage til udviklingen af nye vedvarende energiteknologier i samarbejde med Stanford University i Californien.

Af Anne Hansen

 

I et forsøg på at fremskynde udviklingen af en bæredygtig energiforsyning har præsident Obamas nye regering valgt at bruge knap 4,3 milliarder til oprettelsen af 46 frontforskningscenter.

 De nye centre skal forske og udvikle nye energiteknologier til bedre udnyttelse af vedvarende energikilder som sol, vind og biomasse. Forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har som projektpartnere i et af de nye centre - Center on Nanostructuring for Efficient Energy Conversion – på Stanford Universitet fået del i centrets bevilling på 100 mio. kr. Forskerne skal med Professor Jens Nørskov fra DTU Fysik i spidsen lave teoretiske karakteriseringer af materialers egenskaber på nanoskalaen. En nanometer er en milliardetedel af en meter, og på nanoskalaen får materialer andre egenskaber, der kan udnyttes til at gøre brugen og opbevaringen af bæredygtig energi langt mere effektiv. Dette er en helt nødvendig udvikling, hvis vi i fremtiden ønsker at slippe ud af afhængigheden af fossile brændstoffer og i stedet basere vores energiforsyning på miljøvenlige energikilder..

 

- Et af problemerne i dag er, at vi mangler effektive metoder til at opbevare overskydende energi fra fx solceller og vindmøller, forklarer Jens Nørskov.

 

- Det betyder at den vedvarende energiforsyning er ustabil og i perioder alt for lav. Hvis vi ønsker et samfund baseret på bæredygtig energi, er vi derfor nødt til at udvikle nye materialer, der gør det muligt effektivt at omdanne sol- og vindenergi til kemisk energi i fx brint eller alkoholer. Flydende brændstoffer kan vi nemlig både gemme og transportere derhen, hvor der er brug for energien.

 

Bevillingen fra det amerikanske energiministerium kommer kort efter at det danske Videnskabsministerium bevilligede DTU 120 mio. DDK til et nyt forskningsinitiativ med samme formål som det amerikanske, dvs. forskning og udvikling i vedvarende energiteknologier. Dette projekt - Catalysis for Sustainable Energy (CASE) ledes ligeledes af Professor Jens Nørskov og tilsammen udgør de to bevillinger en stærk satsning på energiforskningen på DTU.

 

- Udviklingen af en global bæredygtig energiforsyning er en gigantisk teknologisk udfordring, og vi gør os ikke noget håb om, at DTU alene kan løse problemet, siger Jens Nørskov. Men de mange penge giver os mulighed for at yde et lille men betydningsfuldt bidrag til en stor fælles indsats med forskere fra hele verden. Sitat T K.

 

Læs mere om DTU's nye forskningsinitiativ Catalysis for Sustainable Energy

 

Læs mere om Stanford Universitets Center on Nanostructuring for Efficient Energy Conversion

 

For yderligere information kontakt kommunikationsansvalig Anne Hansen, tlf. 4525 3159, mail anne@fysik.dtu.dk.

22.05.09  sitat. T K.

Videnskabens problemer findes,

Ikke i verdens ny veludviklet, og stor afstandtagen til gamle energikilder som forurener støjer og bruger mængder af luftens ILT, uden ILT ingen liv.

 

Tak til mennesker der tager afstand fra gamle støjende forurenings energikilder, og bruger penge tid i samme. Indsat d 29-6-014  T. K.

 

 

       Tinus Kristensen

Energymachine Renewable

 

         

               8300 Odder

                 Denmark

tk@energymachine-renewable.com
www.energymachine-renewable.com

------------------------------------------------------------------------- 

d 16-9-014 

Der er tegn på at T K s. energy- maskine.dk også kan anvendes som varme og gnidnings fri modstand, med en lille ændring som også er forurenings fri.  

Hermed opstår ikke bremse støv og metal støv, som i di gamle bremse systemer, bremsestøv og metalstøv en stor luft forurening og varmeudvikling, på verdens plan.

Man kan sagtens forestille sig, hvis brandstof motorens varme afgivelse, bremse varme afgivelse, + brug af luftens Ilt standses, er et resultat af de store.

Et sådant system blev i 1972 fremstiller til nogle rullebaner, med 10 års garanti på slidtage, som systemet bestod.

There is evidence that the TK Energy- maskine.dk also can be used as heat and free sliding resistance, with a slight modification which also is pollution free.
This gives rise to no brake dust or metal powders, as in di old brake systems, brake dust and metal dust a large air pollution and heat,
One can easily imagine if fuel engine heat, brake heat, + use of air Oxygen is stopped as a result of the great.
Such a system was in 1972, produces some taxiways, with 10 year warranty on wear and tear, as the system was.

 

 

 Skrivelse til hjemmesiden. og aviser. 3-7-014                      

Klodens nye energi kilde energy-machine.dk betragtes som dette århundrede største og mest verdifulde i mennesket tid,

forureningen er nu så omfattet at Danskerne er begyndt at tale om det, det er der ikke noget at sige til

600,000 tusind europærer dør hvert år af luft forurening, alligevel anvendes der milliarder på gammeldags energi kilder

og dertil hørende sygdomme i forbindelse med luftforureningen og et kæmpe forbrug af luftens ILT,

I 2010 modtog alle E U energi ministre og det Danske folketing personlig mail om klodens nye energi kilde,

da der ikke er vist interesse for dette overhovedet, er tilbud videreført til andre lande, som det er oplyst på hjemmesiden,

Har aviser spørgsmål er de velkommen til at kontakte T K. pr mail.

 

 

1. okt. 2014 08.57 9 KB   Tak til Den Korte Avis.

 T K. Giver en hånd til Danske pensionister, og opfordrer til at vi danner selv vores egen forening,

 læs mere nederst på siden.

Danske Nyhedsmedier er velkommen til at oplyse deres læsere og seere, om det åbenlyse tyveri

fra pensionister,  d 20-5-014

Danske skattekroner går til økonomisk kriminalitet af Bolig Danmark tyven lister sig ind af bagdøren. Se nederst på siden.

8-11-014  til hjemmeside  tilføjet d 27-11-014   

Ankestyrelsen har truffet afgørelse I sag om boligstøtte.

Det betyder, at afgørelsen fra Udbetaling Danmark ikke gælder.

Udbetaling Danmark skal træffe ny afgørelse.

Der nævnes stadig ikke noget om Bolig Danmarks selvtægt.

Med dertilhørende økonomisk kriminalitet på 6000 kr pr år.

 

sendt d 28-11-014

Nasa Rumstation er underrettet for anden gang om energy-machine.dk

Tilføjelse

tk@energy-machine.dk er anvendelig også hvor solen ikke skinner og bruger ikke Ilt.

Adding
tk@energy-machine.dk is useful also when the sun does not shine and does not use oxygen.

 

 

 

 

 

 

 

 

indsat på hjemmeside d 1-5-014.

Der kommer i nær fremtid mere om Bolig Danmarks økonomisk kriminelle selvtægt, og stresning af pensionister, til de danske aviser. T K forventer at høre fra berørte pensionister og aviser ældre sagen om at giver en hånd med. Navne underskrifter fra Bolig Danmarks selvtægt vil ligeledes fremkomme på hjemmesiden senere. Her er en utrolig god selvtægt sag som starter med økonomisk

kriminalitet foretaget af Bolig Danmark.

Fra tilskud til lån uden accept fra borgerne.

d 8-11-014  til hjemmeside. 

Ankestyrelsen har truffet afgørelse I sag om boligstøtte.

Det betyder, at afgørelsen fra Udbetaling Danmark ikke gælder.

Udbetaling Danmark skal træffe ny afgørelse.

Der nævnes stadig ikke noget om Bolig Danmarks selvtægt.

Med dertilhørende økonomisk kriminalitet på 6000 kr pr år.

 

 hjemmeside d 9-12-014

 Ny, offentlig myndighed udbetaler boligstøtte

Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler din boligstøtte. Udbetaling Danmark blev oprettet, efter at den tidligere regering og Kommunernes Landsforening i 2010 aftalte at samle en række af kommunernes opgaver i en central myndighed.

Derfor er det efter den 1. marts 2013 Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller ændringer til din boligstøtte.

Du får din boligstøtte, som du plejer

Det har ikke betydning for udbetalingen af din boligstøtte, at det efter 1. marts 2013 er Udbetaling Danmark, der varetager opgaven. Du vil få din boligstøtte, som du plejer, og skal ikke gøre noget. sitat tk

 

Bolig Danmark kender ikke sine egne regler og udøver dermed økonomisk kriminalitet, tk

Dette medfører stadig forsøg på politi anmeldelse, og stres Ning af pensionister, tk  

 

 

Ældre mand politianmelder Bolig Danmark for selvtægt mod landets pensionister

 

Tinus Kristensen er harm. Og bitter. Trods flere henvendelser kan han ikke råbe Bolig Danmark Boligstøtte op.

De fortsætter med at indbetale et boligstøttelån til ham måned for måned, selv om Tinus Kristensen adskillige gange har meddelt, også på formueskamaet 2013 januar, at han ikke ønsker lånet!

Nu politianmelder den 77-årige mand fra Odder, Bolig Danmark for selvtægt:

-Uden tilladelse fra mig, har Bolig Danmark Boligstøtte oprettet et lån til mig. Det er da ikke lovligt. Det er selvtægt, siger Tinus Kristensen, som føler sig stresset over sagen.

Hele sagen startede i april 2013. Tinus Kristensen fik ikke indsendt sin formueopgørelse til tiden, fordi sønnen, der skulle hjælpe ham, havde travlt. Og så klappede fælden.

Tinus Kristensens tidligere boligtilskud blev vupti ændret til et boligstøttelån. Altså penge, der skal betales tilbage.

Tinus Kristensen har i flere mails til Bolig Danmark Boligtilskud klaget over ændringen, og han har flere gange udtrykkelig sagt nej tak til boligstøttelån. Han har endda tilbagebetalt 6000 kr. af det ufrivillige lån. Det skete den 9. december 2013. Men intet hjælper. Udbetaling Danmark bliver ved med at overføre boligstøttelån til ham – senest i januar 2014, hvor det i opgørelsen desuden fremgår, at Tinus Kristensen nu er oppe på en gæld på 9.360 kr.

-Mange ældre bliver snydt i det her, for de kender ikke forskellen på boligtilskud, boligstøtte og boligstøttelån. Men nu går jeg til politiet. Jeg mener handlingen er kriminel – ja, det er jo nærmest tyveri. De opretter et lån til mig, som jeg ikke ønsker. Tilføjelse Aviserne vil blive holdt underrettet til Bolig Danmarks selvtægts sag afsluttes, flere oplysninger kan sendes på nuværende tidspunkt. Et godt eksempel til oplysninger for landets pensionister.

Artiklen kan frit bruges af redaktionen.

 

Ovennævnte er sendt til landets aviser d-3-2-014 samt

Ældre Sagen d-5-2-014

Artiklen er skrevet af journalist Bodil Stoltenberg, der kan bevidne korrespondancen mellem Tinus Kristensen og Udbetaling Danmark Boligtilskud.

Tinus Kristensen, Kløvermarksvej i 8300 Odder, kan kontaktes på tlf. 6061 0106 eller via mail:

tk@energy-machine.dk  

 

3-10-014

 Er Århus politi kriminel? nægter at modtage politi anmeldelse mod økonomisk kriminalitet. foretaget af Bolig Danmark.

For skatte borgernes penge holder Bolig Danmark sig selv velige end da travlt, med selvtægt formuleret oprettet sager, dernæst overgives deres sag til Ankenævnet,

som så bruger deres tid på Bolig Danmarks selvtægts sag, som ikke vedrører den aktuelle sag som Bolig Danmark har skabt. Ankestyrelsen er ikke færdig endnu med

behandlingen. Sagen drejer sig om Boligtilskud ændres til Boliglån mod pensionistens protest, startede 013 ligeledes med strids Ning af pensionister, der vil komme et retsligt efterspil

sagen er nu medtaget på hjemmesiden www.energy-machine.dk

Det er hermed oplyst på hjemmesiden hvad danske pensionister er udsat for af danske myndigheder.

Og forventer nu at høre fra de implicerede parter. tk@energy-machine.dk

 

For mig er Bolig Danmarks selvtægts sag kriminelt, fra Bolig tilskud, til oprettelse boliglån,

samt stres Ning af pensionister som slet ikke i sin formulering kan godtages af pensionister også i almindelighed, 

Disse navnegivne mennesker ønsker jeg straffet for udøvelse 1 af økonomisk kriminalitet, 2 og stres Ning af mennesker og til stor sene for disse.

der henvises til T.K. hjemmesidens oplysninger, samt TV 2 & Ældre Sagen sitat

 

 

 

Tv 2 bragte d 3-2-014 kl 6,30 udsendelse Bolig Danmark har frataget 150 pensionister deres boligtilskud. Citat slut.

Som oplyst til alle landets aviser, oplyses det også til tv2, en politianmeldelse er på vej mod Bolig Danmark for selvtægt af oprettelse af boliglån med følgende økonomisk kriminalitet.

 

Kommunen Sjusker med klager. Er indsat på hjemmeside d 20-2-014

 

Fra ældre sagens avis december 013 ældre sagen nyt. Sundheds og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune laver på et år fejl i 60% af sagsbehandlingen af klager. Citat slut. Burde tilføjes til Danske aviser.

Samme billede går igen i kommunens øvrige 6 forvaltninger.

Her er den samlede fejlprocent på over 50%.Citat slut.

Ifølge modtaget skrivelser fra Bolig Danmark er det ikke tale om fejlbehandling men om tilrettelagt kriminel sags behandling

gennem et helt år, samt stresning af pensionister i et helt år, som skal have et retsligt efterspil, tk

DK 8300 Odder

tk@energy-machine.dk

www.energy-machine.dk

tk@energymachine-renewable.com
www.energymachine-renewable.com 

 

Tilkendegiv livets glæder, del dem med andre tag www.energy-machine.dk med, når du sender mail ud, selvhjælp til dig selv og dine efterkommere.

Clean air!
Indicatethe pleasuresshare them with otherroof
www.energy-machine.dk

with when sending mail out, self-help for your self and your descendants.

 

 

Der er besluttet at en artikel vedrørende Bolig Danmarks

Selvtægt, boligtilskud ændres til bolig lån, uden tilladelse.

Artiklen er sendt til aviserne.

Bliver tilsendt samtlige landets aviser samt ældre sagen, og politi anmeldelse for selvtægt og stres Ning af særdeles ældre  mennesker. 

Har du dette problem kan du hente oplysning vedrørende Bolig Danmarks selvtægts og useriøse behandling af sagen.

 

Advokat bistand søges.

Vedrørende økonomisk kriminalitet, mod Bolig Danmark.

Rettet mod Danske pensionister, stres Ning af pensionister, og useriøst sagsbehandling og selvtægt.

Der er tale om en selvoprettet sag, med selvbehandling af egen sag af Bolig Danmark, med navne underskrift og nogle uden underskrift,

ifølge papir materiale.

Andre pensionister som står i samme eller lignende situation bedes henvende sig, så kan din sag også blive set på.

 

Nyt fra TK om energy-machine.dk Det er ikke en politisk nødløgn.

 

Det ser ud til det åbenlyse selvtægts tyveri, mod pensionister trækker lidt ud. 26-7-014 Den kriminelle selvtægt, nævner de tilkendegivende navne slet ikke noget om i deres behandlings cirkus.

 

30-8 014 Meddelelse fra Ankestyrelsen, Vi forventer, at sagen vil blive afgjort inden for 4 måneder.

Måske 10 måneders streds Ning i alt mod danske pensionister, & åbenlyst økonomisk kriminalitet.

 

 

Til aviserne til hjemmesiden.

Økonomisk kriminalitet stresning af pensionister.

Politiet i Århus de kunne ikke hjælpe det hørte under de juridiske,

Advokaten Vagten Odder tre minutter samtale det var udenfor hans område.

Imens forsætter stelheden til der er Journalister Advokat nyheds medier meget gerne også Ældre Sagen går ind i Bolig Danmarks selvtægts sag. Og selv formulerings sag.

Skrivelser fra Bolig Danmark til T K, kan naturligvis tilsendes af T. K.

 

Journalister der er brug for jer, ind sat d 29-6-014

Bolig Danmark yder nu åbent økonomisk kriminalitet mod danske pensionister,

Jeg er en af dem og er i stand til at fremvise beviser i form af skrivelser fra Bolig Danmark,

Hvem er interesseret i at hjælpe de danske pensionister mod offentlige tyveri,

samt stres Ning af disse mennesker som køres rundt i love og pargraffer som efter Bolig Danmarks

selvtægts ordning og formulering, useriøse selvskabte behandling.

Alt kommunikation ønskes skriftlig pr mail.  

 

 

1 års stres Ning useriøs skrivelser fra Bolig Danmark.  3-7-014

Stor irritation gennem et helt år.

Bolig Danmark er ved at gøre åbent økonomisk kriminalitet lovligt?.

sådan forholder det sig ifølge selvtægt, modtaget skrivelser fra Bolig Danmark.

 

 

 

 Indsat d 22-7-014

Din far vil ikke længere være berettiget til boligstøtte ydet som tilskud til sin andelsbolig, da

boligstøtten har været standset i perioden 1.4.2013 til 30.6.2013.

 Han er dedor ( dedor dette sprog kender jeg ikke tk ) omfattet af

de nye boligstøtteregler, hvor boligstøtten til andelsbolig ydes som lån ved ny ansøgning.

( dette bad Bolig Danmark mig om ny ansøgning, og sendte mig papirer til dette, Bo hjalp mig med dette, og vi kørte til Horsens og fik udfyldt nogle papirer i god tro, som nu bliver brugt mod mig ) smart meget smart ifølge Bolig Danmarks egne formulering. Dette er kun en af sagens behandling

der er flere men alle ikke ens. Forskellige af egne synspunkter er der ikke mangel på fra bolig Danmark som fremgår af tilsendte papirer.

 

Bolig Danmarks Kriminelle selvtægt vil efter sommerferien blive offentliggjort på hjemmesiden og aviser, med underskrift navne af den kriminelle selvtægts sag som er følgende.

d 20-8-014

Danmark er nu blevet verdens berømt for økonomisk kriminalitet, mod pensionister.

Danske skattekroner går til økonomisk kriminalitet tyven lister sig ind af bagdøren.

Torben Marding '           Udbetaling Danmark

Tea Loren Karstensen    Udbetaling Danmark

Tea Loren Karstensen    Udbetaling Danmark 

Udbetaling Danmark –  Boligstøtte  01.01.2014   ingen underskrift.

Ann-Birgitte Jørgensen    Udbetaling Danmark

For mig er Bolig Danmarks selvtægts sag kriminelt, fra Bolig tilskud, til oprettelse boliglån,

samt stres Ning af pensionister som slet ikke i sin formulering kan godtages af pensionister også i almindelig hed,  

Disse navnegivne mennesker ønsker jeg straffet for udøvelse 1 af økonomisk kriminalitet, 2 og stres Ning af mennesker og til stor sene for disse.

der henvises til T.K. hjemmesidens oplysninger, samt TV 2 & Ældre Sagen. Sitat

 

Annoncer og aviser 6-8-014

Kriminalitet og stres Ning udøves af Bolig Danmark.

Crime and more tion exercised by the Housing Denmark.

Dansk pensionist fratages 6000 kr årlig,

på kriminelt og useriøst sagsbehandling

Danish senior Citizen deprived of 6000 kr annual,
on criminal and frivolous proceedings

tk@energymachine-renewable.com

 

1. okt. 2014 08.57 9 KB   Tak til Den Korte Avis.

Fra:

Tinus Kristensen,

Til:

DEN KORTE AVIS,

Danmark er nu blevet verdens berømt for økonomisk kriminalitet, mod pensionister.

 

 

Tinus Kristensen   søge ord d 21-7-014  er indsat på hjemmeside

d- 25-7-014

John Rosenhøj Medlem af Odder Byråd for Dansk Folkeparti (Social- og MTU udvalget)tir, 02/18/2014 - 21:00

Hvad er Odder Kommunes- socialforvaltnings

Jeg kan oplyse jeg har ikke hørt fra Odder Kommune. I tiden der er gået d 18-7-014 tk.

Rolle i denne sag.

Danske skattekroner går til økonomisk kriminalitet tyven lister sig ind af bagdøren.tk

Vi har en borger som tilsyneladende er kommet i klemme imellem nogle systemer - så jeg vil forespørge i forvaltningen
hvad der er op og ned i denne sag - herunder forsøge at få Udbetaling Danmark til at svare.

Hvis T.K. Har henvendt sig og ikke fået svar, er det - set med mine øjne - klart vi skal hjælpe denne borger til at få sagen udredt.

Et andet interessant spørgsmål i sagen er også - hvis den formueopgørelse havde været indsendt rettidigt - ville lånet så have været støtte og altså ikke lån - mod tilbagebetaling.

Med venlig hilsen

John Rosenhøj
Medlem af Socialudvalget for Dansk Folkeparti

 John Rosenhøj Medlem af Odder Byråd for Dansk Folkeparti (Social- og MTU udvalget)tir, 02/18/2014 - 21:00

Jeg kan oplyse jeg har ikke hørt fra Odder Kommune.  I tiden der er gået d 18-7-014 tk.

Den kriminelle selvtægt, nævner de tilkendegivende navne slet ikke noget om i deres behandlings cirkus. tk

 

Med tak til Dansk Folkeparti medvirkende personer. 

Med tak for dit arbejde jeg ser frem til resultat, og håber det bedste. Det er først nu jeg ser du har taget min sag til dig.

Jeg mangler din mail

Venlig hilsen T K

tk@energy-machine.dk

Politiet i Århus de kunne ikke hjælpe det hørte under de juridiske,

Advokaten Vagten Odder tre minutter samtale det var udenfor hans område.

 

Bolig Danmark  til aviser og hjemmeside.

 

 EU og Danmarks skandaløse energi- og klimapolitik

Jeg havde i går søndag en kronik i Berlingske Tidende (grøn vækst – en farlig cocktail), skrevet sammen med Anders Primdahl Vistisen om den sammenstilling af “grøn omstilling” og vækstfremmende tiltag, som flere partier gør sig i på tværs af de politiske fløje.

En sammenstilling som er i modstrid med sagkundskabens anbefalinger. Det er i sig selv lidt af et paradoks. Mens man i klimadebatten på den ene side ofte henviser til den videnskabelige nær-konsensus om menneskeskabte klimaforandringer, afviser man således samtidig at lytte til sagkundskaben når den påpeger at:

  1. Den første klima- og energipolitik er ikke vækstfremmende, men derimod væksthæmmende. Den skaber ikke arbejdspladser, men koster arbejdspladser.
  2. Den førte klima- og energipolitik har trods enorme omkostninger kun marginal indvirkning på den globale opvarmning.

Som vi påpeger i kronikken, er den højt besungne »grønne omstilling« ikke løsningen på hverken skabe vækst, arbejdspladser eller fremme overgangen til CO2 neutral energiproduktion.

Der er derimod grund til at mene, at EUs klimapolitik er med til at forringe velstanden både i og uden for Europa nu og her, mens man udskyder overgangen til klimavenlig energiproduktion på markedsvilkår, som også fattige lande har råd til.

Tilhængerne af grøn omstilling hævder godt nok, at det fremmer beskæftigelsen at satse på de »progressive« sektorer, som Margrete Auken ynder at kalde de dele af erhvervslivet, der beskæftiger sig med grønne teknologier. Det strider dog imod hvad en række analyser både herhjemme og i udlandet er kommet frem til. 

Således påpeger de økonomiske vismænd i deres seneste rapport, at et stop for fremtidig støtte til vedvarende energi ville have en positiv effekt på forbrug og vækst og øge beskæftigelsen svarende til 5.000 fuldtidsstillinger.

Professor Gabriel Calzada fra Kong Juan Carlos Universitetet i Spanien kom i en analyse for et par år siden frem til, at hvert nyt job i den grønne sektor i Spanien koster 500.000 euro, og medfører tabet af 2,3 jobs i den øvrige økonomi.

En analyse i Italien konkluderede, at der kunne oprettes 6,7 konventionelle arbejdspladser for omkostningen ved at oprette én grøn arbejdsplads i Italien. Endelig konkluderede man i en analyse af det velestimerede Verso Economics i 2011, at hvert nyt job inden for vedvarende energi i Skotland, skete på bekostning 3,7 jobs i den øvrige økonomi.

Og som det økonomiske råd skrev tilbage i 2012:

Det er tvivlsomt om politikere og embedsmænd er bedre end aktørerne på markedet til at udpege fremtidige vækstområder, hvor danske virksomheder vil kunne begå sig med succes.

Energiproduktionen vil fortsat være baseret på fossile brændstoffer om 25 år

EU har en målsætning om, at udledningen af CO2 i 2030 skal være reduceret med 40 procent i forhold til 1990-niveauet. Ydermere skal 27 procent af energien komme fra vedvarende energi. Det vil dog ikke gøre den store forskel i den globale energiproduktion, og dermed udledningen af CO2.Sitat 24-7-014