ENERGY-MACHINE      Fremtidens energi


 Forureningsfri - uafhængig af vind, vand, varme - alsidig og vedvarende

Bestem selv din energi

Determine your energy yourself

Mennesket største gennembrud til Naturen.

Man's greatest breakthrough to Nature.

.


Tinus Kristensen   Fhv. TK Formstål
8300 Odder
Denmark

 

                 Clean air for all                           also   descendants.
              tk@energy-machine.dk
              www.energy-machine.dk

                                                  


Den pære Danske nyhed

the pear Danish news


Den forurenings fri energi kilde. Verdens frem tid.

the pollution-free energy source. The future of the world.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herunder bankoplysninger, hvis du vil støtte ren luft.

Including bank details if you want to support the project:


Jutlander Bank/Sparekassen Danmark

Reg. nr. 9436

Konto: 9491916882

Indkommende beløb  - fra d 10-5 - 2022

Amounts received - from d 10-5 - 2022 - 500,00 kr DK


 

Det er tilladt at testamentere. Tal med din bank  Talk to your bank

Det er tilladt at give et bidrag til maskine fabrikkers vare indkøb, igangsætning. Som ,formodes ca 500 It is permissible to bequeath.

It is allowed to make a contribution to initiation.

commissioning.which formodes ca 500


Med tak for e-mail
Der henvises til Hjemmesiden, sæt et pænt beløb ind som du syntes, kontorudgifter trænger sig på.


Thanks for the email
Refer to the Website, deposit a nice amount as you thought,

www. energy-machine.dk

tk@energy-machine.dk

V H

Tinus Kristensen.

kontorudgifter trænger sig på.

rediger

office expenses intrude.


-------------------------------------------------------------------------- 

Denne hjemmeside bringer endnu en gang sandheden ny  forurenings fri energy kilde til hele verden. Ren luft til 7.778.630.720. miliarder mennesker.

Clean air for

7.778.630.720 Billion people.
Alle forurenings energi kilder gøres urentable. Og naturen jubler


All polluting energy sources are made unprofitable. And nature rejoices

This website has been providing information for 10 years.      4.5 million die a year from air pollution. This website has been providing information for 10 years.

100 års luft forureningen er årsag til menneskers
dårlige lunger og død 4,5 millioner pr år. 
Døds tallet forsætter, sålænge luftforureningen er den samme 2020, det har vi set nu i 10 år.

Nyd den bagerste halvdel af livet med ren
luft, det er der hårdt brug for.Enjoy the back half of life with clean
air, it is badly needed.


The death toll continues as long as the pollution is the same 2020 we've seen it now for 10 years.


En hjemmeside som naturen kræver.

A website that nature demands.


Det formodes 500 maskine fabrikker kontaktes

It is estimated 500 machine factories will be contacted

ligger i værdi langt højere end A KRAFTEN

is in value far higher than A POWER

ENERGY-MACHINE.DK forurener IKKE, OG ER varme fri.


Verdens største gave ren luft.

ENERGY-MACHINE.DK does NOT pollute,

The world's greatest gift clean air.

Tak til Kina - USA - Japan- England- Tyskland-for begyndende kontakt. vedrørende forureningsfri energi kilde.

Thanks to China for beginning contact regarding pollution-free oxygen free.energy source.

America came too

Japan came too

Shall we start with Beijing Province
e mail addresses sought for machine factories can you help?

som nu 2020 indtil, tk@energy-machine.dk  

www.energy-machine.dk
kommer ind med sin voldsomme forurenings nedsættelse som naturen kræver.
Naturens afgørelse og bekræftelse 

information about telephone - I do only answer e mails

 

T K is experiencing a speechless world of innovation.
It is not an invention, it is a further development of past work.

We breed credibly in the 24 hour covid 19, by not getting the air pollution down so far that we do not get inflammation in the lungs,

There are 38 researches into air pollution resulting in a fuel free engine

which will make any fuel engine unprofitable 10 year website.

This engine will have a huge impact on Global Warming

2 flies with 1 slapHvem er moderen til det lille pus, covid-19 ?  Det er LUFT - FORURENINGEN
Det er vi alle sammen + generationen før os, igennem 100 år har vi tilsvinet
kloden på det groveste, resultat bekræftes med 4,5 millioner menneskers død
om året af luftforurening. Så længe dette tal holder, lever covid-19 uhendret videre, det er naturens love. Naturens love kan ikke ændres, det kan og skal den menneske skabte forurening. 

Who is the mother of the little kitty, covid-19? It's AIR - THE POLLUTION
We are all + the generation before us, for 100 years we have been desecrated
the globe at its grossest, result is confirmed with the death of 4.5 million people
per year of air pollution. As long as this number holds, covid-19 lives on unimpeded, these are the laws of nature. The laws of nature can not be changed, it can and must man created pollution.

  
T K s 38 års forskning står med nyskabelse samt den nye forurenings fri ilt fri miljø fri
energi kilde og globale opvarmning.Står også med en pasiv befolkning med mere som ikke kender eller omtaler ordet luftforurening 

T K's 38 years of research stand with innovation as well as the new pollution free oxygen free environment free
energy source and global warming.Also with a passive population and more who do not know or mention the word air pollution

Please send mail with
when writing to others
A big thank you a big help.

VVV.ENERGY-MACHINE.DK

Kampen mod million drab årlig.

The fight against million killings annually.


Kun ren luft danner ikke betændelse i lungerne eller bivirkninger hverken nu eller siden Naturens love.

Only clean air does not in the lungs or side effects Laws of nature. again an innovation of the violent,.


Den gamle skrøne.

The old fairy tale.


Du kan ikke bruge uden at forbruge.
se på din bil den køre på,
evigheds energi i hjulene, den køre på
tilsat luft, som den ikke forbruger.
Den nye energi motor er tilsvarende,
nu ved du det. vær ikke naiv vedrørende
hjemmesiden.

The old fairy tale
You can not use without consuming.                         


                                                               

 

                                                                                       

 


                                                                                                 En hel Verde                                                                                                                                         a whole world.

                                                                Do you know the term the worst.

                                                                       SUPPORT  Clean air ..
                                                                                 Clean air


look at your car it is driving on,
eternity energy in the wheels it runs on
added air that it does not consume.
The new energy engine is similar,
now you know. do not be naive regarding
the website.


Luft forurening i 2010? disse tal fra unerversiteter, menneskers døds tal formodes 

at være dobbelt så høj i 2020 af luft forurening. Det er os mennesker der skaber den forurenede luft, i 10 år har denne hjemmeside forsøgt at fortælle mennesker det, som vi oplevede i 2020.
 naturens love, lunge væv tåler det ikke.Naturens love kan vi ikke ændre. Endnu forsætter luftfurureningen
uændret den taler man ikke om. Trods det er luftforureningen det hele drejer sig om.


The death toll and infection continue as long as the polluted air continues, the laws of nature, lung tissues do not tolerate it. We cannot change the laws of nature. The air pollution continues

unchanged it is not talked about. Despite that, air pollution is what it's all about.


38 års forskning 10 års hjemmeside 2010
4,5 millioner dræbte pr år, er steget til vel nok
det dobelte.

38 years of research 10 years of website 2010
4.5 million killed per year has risen to well enough
it doubled.

2020 følg denne hjemmeside. Med den nyeste
forurenings fri Ilt fri stabile energi kilde i mennesket tid.

2020 follow this website. With the latest pollution free, Oxygen free, miljø fri, energy source.Hallo hele verden vend ryggen til alt, uvidenhed

vedrørende dette emne, som er verdens fremtid, for

forureningsfri, brandstoffri, ilt fri, miljø fri, stabil energi kilde slid tage und taget, systemet, systemet kunne udmærket været fremstillet for

100 år siden men mennesket intelligent var der ikke, det er der nu

og nu vender man ryggen til i målløshed, derfor vil det tage tid at komme videre. Alle debatter drejer sig om det gamle, det er der gode penge i,

trods Naturen har sagt stop, betændelse i lungerne.  


Website text, hallo all world do not turn your back on everything, ignorance regarding this topic, which is the future of the world, for

pollution free, fuel free, oxygen free, environment free, stable energy source, wear and tear excluded, the system, the system could very well have been made for

100 years ago but man intelligent was not there, it is there now

and now you turn your back on speechlessness, therefore it will be time to move on. All debates are about the old, there is good money in it,

despite nature has said stop, inflammation of the lungs.

 It is about the free energy of the planet's pollution

 and machine accessories are offered.

Offered access to ascertainment of correctness under this engine contract as we in

community formulates against reasonable payment. 38 years of research results new pollution free air and oxygen free environment free,

energy source. + Global warming.

Yes nature determines and only good for it.

The violence that has come to light, including copyright

As of today, the contract usually lasts for 20 years

 

       September 2020

Hvad siger naturens love til 500,000 varmeafgivende el biler DK.
I de kommende år. + opladning varmeafgivende af disse 500,000
batteri. Dette er mod naturens love og globale opvarmning,
vær opmærksom på kommende natur oversvømmelser 
energy-machine.dk er 90 % mindre varmeafgivende end brandstof motoren på grund af det menneske skabte stabile evighedssystem som denne motor består af.

igen en nyskabelse af de voldsomme,again an innovation of the violent,

En hel verden i sin måløshed den forurenings fri energi kilde. ren luft.

A whole world in its aimlessness the free energy source of the pollution clean air

 

I døgnets 24 timer Denne motor energy-machine.dk afgiver ikke varme når den trækker en  generator og meget mere, 90 % mindre varme afgivelse.
En sorgens dag hvert år 4,5 millioner mennesker dræbte af forurenet luft,
som der slet ikke tages hensyn til i medier folketing fonde trods oplysning af dette mail vidste, det er strafbart at fortie livsvigtige oplysninger her er der tale om for 10 år siden 4,5 millioner dræbte, 2020 mange flere
og personlig mail, har vendt ryggen til i 10 år med millioner dræbte pr år.
Derfor stopper naturen denne voldsomme forurening med betændelse i vores lunger,
indtil vi har bragt forureningen ned på et nivo hvor vi ikke længere får betændelse
i lungerne. Forureningen den globale opvarmning med mere er menneske skabt på det
groveste, uden hensynstagen til planeten og mangel på bedere viden.

 

This engine does not emit heat like a car engine,
Covers everything in the transport industry, from land to sea in the
el generator,

Den globale op varmning ?

What do the laws of nature say to 500,000 heat emitters ?
Vi går en tid imøde vi slet ikke kan styre da dyre og fugle verden også er smittet og tager sin begyndelse 2020

We are facing a time when we can not control at all as the animal and bird world is also infected. Global warming

Et kæmpe til den Globale opvarmning
TKs motor afgiver 90% mindre varme end brændstof
motoren, og er menneske skabt stabil evigheds energi
slidtage undtaget.  Is approved by the laws of nature, and TK, Physics laws.


gøre alle andre gamle som nye energi kilder urentable.  Naturen bestemmer.

make all other old as new energy sources unprofitable.  Nature decides.

A huge sudden for Global Warming
TK's engine emits 90% less heat than fuel
the engine and is human created stable energy of eternity
wear and tear excepted. Is approved by the laws of nature, and will change everything that pollution-free motor power needs.

 

 September 2020.

 The infection is still spreading, out in nature

and it will continue until we get the air pollution down, no one is talking about it at all. 1It is the creator
inflammation of our lungs which is quite natural,

.

 

News about virus 19 kills the box can process  bandages at once, to all home pollution free death. Never place used bandages in the waste bin, regardless of when it is emptied and where it stands. Here, viruses have free play. do not touch casually

 Danish machine factories

 is wanted for the production of this killer box. Which is supposed to be violent.

Tinus Kristensen


Now autumn is coming with stormy floods
as we saw the beginning of spring,

This, your lungs are damaged by the polluted air. 

the price is fierce it is 4.5 million people killed per year 2010

men naturen bestemmer. Også over den globale opvarmning.

but nature decides. Also over global warming.

 Hele verden kalder. 

The whole world is calling

En lære tid en forsknings tid på 38 år gav resultat, en forurenings fri motor.
A learning time a research time of 38 years gave result a pollution free engine.


Contact, only mail. 
America, Japan, China,
 Russia unwanted, England,Germany,

States - Regions  come on.

Den nye energikilde fremstillet ved hjælp af naturen selv , Brændstof fri Ilt fri, afgiver kun lidt varme fra
bevæglige dele. Kæmpe hjælp ifølge den globale opvarmning.
mindre vind skader
mindre vand skader
mindre luftforurening ingen betændelse i i lungerne
alt sammen foretaget af vi mennesker uden respekt
 for Naturen.

The new energy source produced using nature itself, Fuel free Oxygen free, emits only a little heat from
moving parts. Huge help according to global warming.
minor wind damage
minor water damage
minor air pollution no inflammation in the lungs
all made by us humans without respect
without respect for Nature.


Naturens og Fysikkens love godkender den nye stabile forurenings fri, energi kilde, til lands, til vands, i luften,

som motor. brandstof fri,Oxygen free. Miljø fri.

Environment free.


The laws of nature and physics approve the new stabil pollution free energy source, on land to water in the air Environment free.


as an engine. 

 All contact is by email

tk@energy-machine.dk

www.energy-machine.dk
Energy President
Tinus Kristensen

 

Fremsæt venligst ønske om formulering af kontrakt, fra maskine fabrikkerne til   

tk@energy-machine.dk 
Made request for wording of contract, from machine factories. tk@energy-machine.dk


Denne hjemmeside arbejder for million vis af menneskers liv og død om året.

This website works for millions of people's lives and deaths every year.

The greatest good in human time.


D 19 - 2 - 2021

Attitude towards nature, says air pollution, kills 4.5 million people 2010 the number has grown significantly by 2021, only cleaner air for cleaner lungs, the death toll stops, we must see figures on air pollution, universities give a hand. We are breeding covid 19 to the fullest with the current air pollution 2020, no one is talking or informing about it is the unclean air that gives us inflammation in the lungs. Contribute to the planet's new eternal pollution free energy source. Let's see figures on current air pollution 2020 - 2021, and preferably 10 years back, It will be received with great desire by the whole world. And by the man who previously stated, the man would - the man who could - the man who did it. Death toll

 4.5 million people killed confirms the information. 38 years of research work is meant

to reach the sales work. Of the pollution free oxygen free fuel free new energy source which is accepted

Of the laws of nature. The Laws of Physics. TK's laws and research conducted.

Tinus Kristensen


                 tk@energy-machine.dk        

                  www.energy-machine.dk


Make it clear you are still inhaling the polluted air

which damages your lungs.

d 7-2-2021

Fonde søges,Fonde udebliver helt trods million vis dør af luft forurening pr år.

Funds are sought, Funds are completely absent despite millions of deaths from air pollution per year.

En naiv holdning i alt sin uvidenhed om dette emne.
Der er love og regler som skal overholdes.


A naive attitude in all its ignorance on this subject.

There are laws and rules that must be observed.


Please send mail with

when writing to others sa great help for cleaner air.

Der er også et stort emne til børn. et dollagrin i plast m varmefri motor

There is also a big topic for kids. a dollegrin in plastic  heat-free motor


VVV.ENERGY-MACHINE.DK

5-3-2021

19-5-2021

Det føles som alle bestyrelses medlemmer i fonde allerede er døde af luft forureningen bekræftelse 4,5 millioner kunne disse mennesker sagtens være imellem, Tallet er 2010, er nu meget større i 2020 vel det dobelte.


It feels like all board members in foundations have already died of air pollution a confirmation 4.5 million these people could easily be between, The number is 2010, is now much larger in 2020 well double that.

Denne motor vil få kæmpe indflydelse på den Globale Opvarmning og den uren menneske skabt luft. 2 fluer med 1 smæk naturen bestemmer If the population will.


This engine will have a huge impact on Global Warming  and the unclean man-made air. 2 flies with 1 slap
nature decides.


Til landmænd forespørgelse vedrørende dine dyr di får dårlig luft og den forurening lægger sig på dyrenes 
foder hvordan har dyrene det i maven sommeren 2021.
Personligt svar ønskes. VH denne hjemmeside. tk


To farmers inquiry regarding your animals di get bad air and that contamination settles on the animals
feed how are the animals in the stomach in the summer of 2021.
Personal answer is required. VH this website. tk


For 10 years, this website energy-machine.dk has reported on air pollution 4.5 million killed per year + many more in recent years until 2020. No one knew it was a criminal offense to return life's important information, not even our legislation and news media. closed his eyes up, the air pollution is so violent that we get

inflammation of the lungs, we have lived with that for 10 years now nature has said stop 2020, and still does

air pollution is not something that characterizes you intelligent despite it is the air pollution that is deadly it stays that way until we eliminate our sources of pollution quite significantly.

We breed credibly in the 24 hour covid19 by not getting the air pollution down so far that we do not get inflammation in the lungs,

There are 38 researches into air pollution resulting in a fuel free engine

which will make any fuel engine unprofitable 10 year website.

This engine will have a huge impact on Global Warming


2 flies with 1 slap and cleaner air, so clean that all infection ceases.

The nature that we have infected will infect back.


 Tinus kristensen

 tk@energy-machine.dk

 www.energy-machine.dk
d 27-3-2021.

En hel verden i sin uvidenhed til dette emne vender ryggen til på trods hjemmesidens oplysninger gennem 10 år. Luftforureningen er så voldsom et døds tal på 4,5 millioner mennesker om året 2010. Du vil stadig få dårlige lunger ved indånding af den urene luft, som er ganske naturlig
Være ikke naiv.

You will still get bad lungs by inhaling the unclean air which is quite natural
Do not be naive.

Også her bestemmer naturen. Som også er smittet . For 38 år begyndte forsknings arbejdet til forurenings fri energi, som nu har ført til den nye energi kilde som løser stor del af forureningen og den globale opvarmning. Ingen imødekommenhed for dette.

No accommodating for this.

Verdens største gode i mennesket tid ren luft.

The world's greatest good in human time.


An entire world in its ignorance of this subject turns its back on despite the website's information through 10 years. Air pollution is so fierce a death toll of 4.5 million people a year. You will still have bad lungs by inhaling the unclean air, which is quite natural. Here, too, nature decides. Which has also been damaged. 38 years ago, research began on pollution-free energy, which has now led to the new energy source which solves much of pollution and global warming.

til fly industrien.Uden brandstof tanke(den nye energi motor ) 

Verdens første fly går på vingerne inden for rimlig tid, med den nye forurenings fri, brændstof fri, ilt fri, energi motor. Ny tænkning gav ny energi kilde. Den nye energi kilde dækker verdens energien for altid.

The world's first aircraft goes on the wings within a reasonable time, with the new pollution free, fuel free, oxygen free, energy engine. New thinking provided new source of energy.
The new energy source covers the world's energy forever.

PÅ LAND, I VAND. I LUFTEN. naturen bestemmer.
En nyskabelse som alle har svært ved at tro på rigtigheden af.
A news that everyone has a hard time believing in the correctness of.

The transport sector

Også store luksus line bliver forurenings fri.

Also large luxury line will be pollution free.


Dræbte mennesker i

2010 - 4,5 millioner pr år langt større til 2020 pr år af luftforurening.

New thinking gave
new energy source. Nature and the laws of Physics approve

The world's first aircraft goes on the wings within a reasonable time, with the new pollution free, fuel free, oxygen free, energy engine. New thinking gav ny energy source. The new energy source covers the world's energy forever.
ON LAND, IN WATER. IN THE AIR. nature decides. A news that everyone has a hard time believing in the correctness of. Killed people in
2010 - 4.5 million per year far greater in 2020 per year of air pollution.


tk@energy-machine.dk søger kontakt til verdens fly industri,
så hurtig som muligt, alt her, tager lang tid,

to the aircraft industry.

The world's first aircraft goes on the wings within a reasonable time, with the new pollution free, fuel free, oxygen free, energy engine.

tk@energy-machine.dk seeks contact with the world's aircraft industry,

as soon as possible, everything here takes a long time.


Tro det om du vil, vi får ny forurenings fri energi kilde,

Naturen bestemmer som den igen lige har vist. 2020
Tak til Naturen.

Believe it or not, we'll get a new pollution free energy source,
Nature decides as it has just shown again. 2020
Thanks to Nature.

Det kan oplyses energy-machine.dk
den nye energi kilde er menneske skabt     

Den gamle 100 års indoktrineret tænke måde det er kun brandstof motoren der egner sig til energikilde, standser naturens love som vi nu har set 2020. Den nye energi kilde er forureningsfri, ilt fri, Naturen og fysikens love og TKs love godkender denne nye energi kilde, for værende fremtidens forurenings fri energi vedrørende motor kraft.

The old 100 year indoctrination thinking way it is only the fuel engine that is suitable for energy source, stops the laws of nature as we have now seen 2020. The new energy source is pollution free, oxygen free,
The laws of nature and physics and the laws of TK approve this new energy source, for being the pollution-free energy of the future regarding motor power.

Tilbydes produktion af den nye energikilde motor. samt salg, ophavsretten er således din i den stat - region du tilhøre, 
alt sammen på den kontrakt vi udforme, efter ønske.

Offered production of the new energy source engine. as well as sales, the copyright is thus yours in the state - region you belong to,
all on the contract we draft, as desired.

Nu ved du at energy-machine.dk  Kan hjælpe millioner mennesker

til et langt bedere liv den sidste halvdel af livet. Samt planet som er voldsomt beskadiget.

Now you know that energy-machine.dk Can help millions of people to a far better life the last half of life. As well as the planet which is badly damaged.


kontakt søges til 194 stater regioner som ønsker at fremstille denne forurenings fri motor, Kontrakter skal skrives,

Contact is sought for 194 states regions wishing to manufacture this pollution free engine, Contracts must be written,

                                   Russia's machinery industry undesirable. d 4 - 3 - 2022


 

                              Thanks to Google


                             tk@energy-machine.dk

                                   www.energy-machine.dk

                                            Den nye energikilde er en verdenssucces

                                       The new energy source is a worldwide success


Salg af denne ny ankommende energi kilde Ilt fri  forurenings fri, energi kilde kan også komme på tale. Verdens største gode i all fremtid. Nu træder naturen til, stopper den voldsomme luft forurening, som nu er høj aktuelt, betændelse i lungerne, lyt til naturen.


Sale of this new energy source Oxygen free pollution free, energy source may also be considered. The world's greatest good of all future. Now nature steps in to stop the violent air pollution, which is now high current, inflammation of the lungs, listen to nature.