ENERGY-MACHINE      Fremtidens energi


 Forureningsfri - uafhængig af vind, vand, varme - alsidig og vedvarende

This planet gets a new pollution-free energy source

The Laws of Nature and Physics approve.
tlf 0, only Mail


Tinus Kristensen   Fhv. TK Formstål
8300 Odder
Denmark

 

                 Clean air for all                           also   descendants.
              tk@energy-machine.dk
              www.energy-machine.dk

                            Take your breathing seriously,
                           protect yourself as best you can.

                        Please send some text when you send mail

              Ingen taler om luftforureningen, luftforureningen, luftforureningen.
             Den der giver os naturlig betændelse i lungerne.
Sagens Kerne.
Brug mundbind beskyt dig selv..Til luft forureningen kommer ned.Giv dig selv et godt helbred.

Wear a mouth guard to protect yourself..To air pollution comes down.
--------------------------------------------------------------------------------------------

     Only      listen    to    nature.give yourself good health.                                 Det største gode i mennesket tid.

                                  The greatest good in human time.

                                       Only mail is processed

Naturen har sat sit STOP skilt , 2020 Luftforurening hvornår kommer det næste.

Nature has put its STOP sign, 2020 Air pollution when the next one comes.


Nobody talks about air pollution Nobody talks about air pollution.

The one that gives us natural inflammation in the lungs. Core of the case.

We breed covid 19 around the clock by sticking to the air pollution that covid 19 springs from

A negative world that nature has stopped by 2020
4.5 million killed per year. From 2010 -.

Tro det om du vil, vi får ny forurenings fri energi kilde,
Naturen bestemmer som den igen lige har vist. 2020
Tak til Naturen.

Believe it or not, we'll get a new pollution free energy source,
Nature decides as it has just shown again. 2020
Thanks to Nature.

Motoren kræver ikke optanknings stationer sidste nyt nutidens el biler er forældet, nye bliv ikke afhængig af optanknings stationer med den nye motor, er varme fri oplysning d 7-7-2021


The engine does not require refueling stations latest news today's electric cars are obsolete, do not become dependent on refueling stations. 7-7-2021 


TV oplyser Havfugl måge er smittetet se www.energy-machine.dk  nu kan naturen

uhendret smitte os. Vi går en helt uoverskulig tid imøde.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TV informs Seabird gull is infected see www.energy-machine.dk now nature can infect us unhindered. We are facing a completely unmanageable time

Vidste du covid-19 fremkommer af forurenet luft 1, betændelse i lungerne som smitter . Og det bliver det ved med , til naturen kan klare en mindre forurening.

inflammation of the lungs which is contagious. And it will continue to do so until nature can cope with minor pollution.


Nu drejer det sig om mange flere 2010 -- 4,5 millioner døde, til 2020 ?

Også luft forureningen har ændret sig ganske betydligt på 10 år

Now there are many more 2010 - 4.5 million dead, 2020?
Also air pollution has changed quite significantly in 10 years


Denne hjemmeside oplyser om livsvigtig information gennem de sidste 10 år.

This website provides vital information about the last 10 years.

This website provides vital information.

Forskning & Nytænkning til hele verden. Ren luft. Rene lunger.

Research & Innovation for the whole world. Clean air. Clean lungs.


6.902 besøg et år 2020.Tak til alle der har besøgt tk@energy-machine.dk

Thank you to everyone who has visited tk@energy-machine.dk

Visit 7.374-Novenber-2021

Den nye energi kilde bliver hver mands eje.

The new energy source becomes the property of every man.

both large and small engine power.

Også store luksus line bliver
forurenings fri,

Also great luxury line will be
pollution free.


Glem alt om den gamle skrøne det kan man ikke,

alt viste under afprøvninger det kan man godt,
Den nye energi kilde er en kendsgerning til alt
hvad der anvendes motor kraft til.


Forget about the old fairy tale you can not,

everything showed during tests it can be well,
The new energy source is a fact of life
what engine power is used for.


Verdens første fly går på vingerne inden for rimliget tid, med den nye forurenings fri, brændstof fri, ilt fri, energi motor.

tk@energy-machine.dk søger kontakt til verdens fly industri 

The transport sector.


så hurtig som muligt, alt her, tager lang tid, luftforurening ilt forbrug,
Naturen bestemmer. Er truffet 2020. 


Nature decides. Taken 2020.

to the aircraft industry.

The world's first aircraft goes on the wings within a reasonable time, with the new pollution free, fuel free, oxygen free, energy engine.

tk@energy-machine.dk seeks contact with the world's aircraft industry,


Den brændstof fri ilt fri motor.

The fuel free engine.

Den nye energikilde dræber corona covid19 i takt med renere luft, så bliver der ingen betændelse i vores lunger. Verdens største hilsen til
Planetens beboere. Som den nye energikilde nu oplyser om, mere om dette senere vh. tk@energy-machine.dk Tinus Kristensen


The new energy source kills corona virus 19 in step with cleaner air, so there will be no inflammation in our lungs. The world's biggest greeting to

Planet's inhabitants. As the new energy source now informs about, more about this later vh. tk@energy-machine.dk Tinus Kristensen

Hører gerne fra OpvarmningsIndustrien,Transport Industrien, Den Globalopvarmning.

Naturen bestemmer der ryddes op luft forureningen som mennesker i millionvis dør af om året forureningen er årsagen til betændelse i lungerne. 38 års forskningsarbejde ligger bag.
Tinus Kristensen igangsatte sin hjemmeside 2010 med 4,5 millioner menneskers død af luftforurening oplysning fra universitet kilde. Nu er tallet langt større, i 2020 så stort at naturen siger stop, kan ikke bære mere. Det nævnte forsætter til vi sætter luftforureningen ned, til vores lunger og natur kan leve uden betændelse i lungerne og naturen, energy-machine.dk vil løse 2 problemer på en gang, når luftforureningen
kommer ned, får det stor indflydelse på den Globale opvarmning. Naturen bestemmer. Den har bestemt sig,
energy-machine.dk er et sammensat forureningsfri evighedssystem som vil være brugbar så længe der er mennesker til. Råb hura, hura, det første det største,

good pollution free source of energy in human time.Tinus Kristensen

The fuel free engine.
Would love to hear from the aviation industry Heating industry. Transport industry Global warming.
Nature determines that the air pollution is cleaned up, as millions of people die from it every year. The pollution is the cause of inflammation in the lungs. 38 years of research work is behind it.
Tinus Kristensen launched his website in 2010 with 4.5 million people dying from air pollution
information from university source. Now the number is far greater, in 2020 so large that nature says stop, can not bear more. This continues until we reduce air pollution, until our lungs and nature can live without inflammation in the lungs and nature, energy-machine.dk will solve 2 problems at once when the air pollution
coming down, it's having a big impact on Global Warming. Nature decides. It has decided
energy-machine.dk is a complex pollution-free eternity system which will be usable as long as there are people. Shout hurray, hurray, the first the greatest, good source of energy in human time.

Tinus Kristensen


Giv en hånd med til ren luft. Undgå den syge og dødlige luft 4,5 millioner mennesker pr år dør af, som blev konstateret i 2010 og er vokset meget siden.


 Provide a hand for clean air. Avoid the sick and deadly air 4.5 million people per year, which was found in 2010 and has grown much since.


d 19 - 8 - 2020

Planetens natur er blevet smittet oplyses tv, nu kommer der nogle græmme år for alle
d 16-12-2020

now comes some grim years for all.


Forurening er et stigende problem pga de eksisterende forurenings energikilder.
ENERGY-MACHINE.DK forurener IKKE, Verdens største gave ren luft.
                                 The world's greatest gift clean air.

Den største nyhed kommer om kort tid. Prisen på den nye energikilde,
bliver fast sat pr person på verdens plan alle der trækker vejret er medvirkende betaler.
Til igangsætning af maskine fabrikkernes arbejde, med mere.

The price of the new energy source,
being fixed per person on the world level everyone who breathes is a contributing payer.
For commissioning machine factory work and more.

                                                                        The man who wanted to

                                                                          the man who could
                                                                          The man who did it

Manden der også lavede den gamle energi kilde om til varme og gnidnings fri modstand.

The man who also turned the old energy source into heat and friction free resistance.


The biggest news is coming soon.

How to give a whole world clean air

which merely turns its back on the figure of the great death,
4.5 million people per year.

Pollution is a growing problem due to the energy sources of existing pollution.

ENERGY-MACHINE.DK does NOT pollute, the world's greatest gift clean air.


Du indånder stadig den urene  luft

You are still breathing the unclean air

Will nature infect you again as often as you stay ?

vaccinated nature sets limits here too ?

 

INFORMATION vedrørende telefonopkald: telefon er blokeret pga useriøse opkald. besvarer kun e-mails - send e - mail til
tk@energy-machine.dk

only e-mails 


Information about telephone - I do only answer e mails
T K oplever en måløs verden vedrørende nyskabelsen.

Det er ikke en opfindelse,det er en videre udvikling af
tidligere arbejde.

T K is experiencing a speechless world of innovation.
It is not an invention, it is a further development of past work.

4.5 million die a year from air pollution quote.                                   

                                                                                                                                      En hel Verden.

                                                                                                                                             A hell of a world

                                                                Do you know the term the worst.


Det er tilladt
at testamentere. Tal med din bank   
Talk to your bank


Det er tilladt at give et bidrag til maskine fabrikkers igangsætning.

It is permissible to bequeath.
It is allowed to make a contribution to initiation.


Denne hjemmeside bringer endnu en gang sandheden ny     forurenings fri energy kilde til hele verden. 

                                                   
This website has been providing information for 10 years.      4.5 million die a year from air pollution. This website has been providing information for 10 years.

100 års luft forureningen er årsag til menneskers
dårlige lunger og død 4,5 millioner pr år. 
------------------------------------------------------------------
Døds tallet forsætter, sålænge luftforureningen er den samme 2020, det har vi set nu i 10 år.

The death toll continues as long as the pollution is the same 2020 we've seen it now for 10 years.
-------------------------------------------------------------------En hjemmeside som naturen kræver.

A website that nature demands.

ENERGY-MACHINE.DK forurener IKKE, Verdens største gave ren luft.

ENERGY-MACHINE.DK does NOT pollute,

                                 The world's greatest gift clean air.

Tak til Kina - USA - Japan England for begyndende kontakt.
vedrørende forureningsfri energi kilde.

Thanks to China for beginning contact regarding pollution-free oxygen free.energy source.

America came too

Japan came too

Shall we start with Beijing Province
e mail addresses sought for machine factories can you help?

som nu 2020 indtil, tk@energy-machine.dk  

www.energy-machine.dk
kommer ind med sin voldsomme forurenings nedsættelse som naturen kræver.
Naturens afgørelse og bekræftelse 

information about telephone - I do only answer e mails

 

T K is experiencing a speechless world of innovation.
It is not an invention, it is a further development of past work.

We breed credibly in the 24 hour covid 19, by not getting the air pollution down so far that we do not get inflammation in the lungs,

There are 38 researches into air pollution resulting in a fuel free engine

which will make any fuel engine unprofitable 10 year website.

This engine will have a huge impact on Global Warming

2 flies with 1 slapHvem er moderen til det lille pus, covid-19 ?  Det er LUFT - FORURENINGEN
Det er vi alle sammen + generationen før os, igennem 100 år har vi tilsvinet
kloden på det groveste, resultat bekræftes med 4,5 millioner menneskers død
om året af luftforurening. Så længe dette tal holder, lever covid-19 uhendret videre, det er naturens love. Naturens love kan ikke ændres, det kan og skal den menneske skabte forurening. 

Who is the mother of the little kitty, covid-19? It's AIR - THE POLLUTION
We are all + the generation before us, for 100 years we have been desecrated
the globe at its grossest, result is confirmed with the death of 4.5 million people
per year of air pollution. As long as this number holds, covid-19 lives on unimpeded, these are the laws of nature. The laws of nature can not be changed, it can and must man created pollution.

  
T K s 38 års forskning står med nyskabelse samt den nye forurenings fri ilt fri miljø fri
energi kilde og globale opvarmning.Står også med en pasiv befolkning med mere som ikke kender eller omtaler ordet luftforurening 

T K's 38 years of research stand with innovation as well as the new pollution free oxygen free environment free
energy source and global warming.Also with a passive population and more who do not know or mention the word air pollution

Please send mail with
when writing to others
A big thank you a big help.

VVV.ENERGY-MACHINE.DK

Kampen mod million drab årlig.

The fight against million killings annually.


Kun ren luft danner ikke betændelse i lungerne eller bivirkninger hverken nu eller siden Naturens love.

Only clean air does not form inflammation in the lungs or side effects Laws of nature. again an innovation of the violent,.


Luft forurening i 2010? disse tal fra unerversiteter, menneskers døds tal formodes 
at være dobbelt så høj i 2020 af luft forurening. Det er os mennesker der skaber den forurenede luft, i 10 år har denne hjemmeside forsøgt at fortælle mennesker det, som vi oplevede i 2020.

Dødstallet og smitte forsætter sålænge den forurenede luft forsætter, naturens love, lunge væv tåler det ikke.Naturens love kan vi ikke ændre. Endnu forsætter luftfurureningen
uændret den taler man ikke om. Trods det er luftforureningen det hele drejer sig om.


The death toll and infection continue as long as the polluted air continues, the laws of nature, lung tissues do not tolerate it. We cannot change the laws of nature. The air pollution continues

unchanged it is not talked about. Despite that, air pollution is what it's all about.


Vi avler

i døgnets 24 timer covid 19 ved at holde fast i nuværende luft forurening, som covid 19 udspringer fra. 2010 var tallet på 4,5 millioner dræbte, langt højere nu vel nok det dobelte 2020.

There is no talking about air pollution. Everyone is talking about infection

We still breed in the 24 hours a day covid 19 by holding on to the air pollution that covid 19 springs from Forget about this word. The fresh air.


38 års forskning 10 års hjemmeside 2010
4,5 millioner dræbte pr år, er steget til vel nok
det dobelte.

38 years of research 10 years of website 2010
4.5 million killed per year has risen to well enough
it doubled.

2020 følg denne hjemmeside. Med den nyeste
forurenings fri Ilt fri energi kilde i mennesket tid.

2020 follow this website. With the latest pollution free, Oxygen free, miljø fri, energy source.Det drejer sig om planetens forurenings fri, energi.

pollution free, energy, Oxygen free energy.It is about the free energy of the planet's pollution

 and machine accessories are offered.

Offered access to ascertainment of correctness under this engine contract as we in

community formulates against reasonable payment. 38 years of research results new pollution free air and oxygen free environment free,

energy source. + Global warming.

Yes nature determines and only good for it.

The violence that has come to light, including copyright

As of today, the contract usually lasts for 20 years

 

       September 2020

Hvad siger naturens love til 500,000 varmeafgivende el biler DK.
I de kommende år. + opladning varmeafgivende af disse 500,000
batteri. Dette er mod naturens love og globale opvarmning, Læg mærke til
energy-machine.dk er 90 % mindre varmeafgivende end brandstof motoren på grund af det menneske skabte stabile evighedssystem som denne motor består af.

igen en nyskabelse af de voldsomme,again an innovation of the violent,

En hel verden i sin måløshed den forurenings fri energi kilde. ren luft

A whole world in its aimlessness the free energy source of the pollution clean air

 

I døgnets 24 timer Denne motor energy-machine.dk afgiver ikke varme når den trækker en  generator og meget mere, 90 % mindre varme afgivelse.
En sorgens dag hvert år 4,5 millioner mennesker dræbte af forurenet luft,
som der slet ikke tages hensyn til i medier folketing fonde trods oplysning af dette mail vidste, det er strafbart at fortie livsvigtige oplysninger her er der tale om for 10 år siden 4,5 millioner dræbte, 2020 mange flere
og personlig mail, har vendt ryggen til i 10 år med millioner dræbte pr år.
Derfor stopper naturen denne voldsomme forurening med betændelse i vores lunger,
indtil vi har bragt forureningen ned på et nivo hvor vi ikke længere får betændelse
i lungerne. Forureningen den globale opvarmning med mere er menneske skabt på det
groveste, uden hensynstagen til planeten og mangel på bedere viden.

 

This engine does not emit heat like a car engine,
Covers everything in the transport industry, from land to sea in the
el generator,

Den globale op varmning ?

What do the laws of nature say to 500,000 heat emitters ?
Vi går en tid imøde vi slet ikke kan styre da dyre og fugle verden også er smittet og tager sin begyndelse 2020

We are facing a time when we can not control at all as the animal and bird world is also infected. Global warming

Et kæmpe til den Globale opvarmning
TKs motor afgiver 90% mindre varme end brændstof
motoren, og er menneske skabt stabil evigheds energi
slidtage undtaget.  Is approved by the laws of nature, and TK, Physics laws.


gøre alle andre gamle som nye energi kilder urentable.  Naturen bestemmer.

make all other old as new energy sources unprofitable.  Nature decides.

A huge sudden for Global Warming
TK's engine emits 90% less heat than fuel
the engine and is human created stable energy of eternity
wear and tear excepted. Is approved by the laws of nature, and will change everything that pollution-free motor power needs.

 

 September 2020.

 The infection is still spreading, out in nature

and it will continue until we get the air pollution down, no one is talking about it at all. 1It is the creator
inflammation of our lungs which is quite natural,

.

 

News about virus 19 kills the box can process  bandages at once, to all home pollution free death. Never place used bandages in the waste bin, regardless of when it is emptied and where it stands. Here, viruses have free play. do not touch casually

 Danish machine factories

 is wanted for the production of this killer box. Which is supposed to be violent.

Tinus Kristensen


Now autumn is coming with stormy floods
as we saw the beginning of spring,

 Thus, your lungs are damaged by the polluted air. 

the price is fierce it is 4.5 million people killed per year 2010

men naturen bestemmer. Også over den globale opvarmning.

but nature decides. Also over global warming.

 Hele verden kalder.

The whole world is calling

En lære tid en forsknings tid på 38 år gav resultat, en forurenings fri motor.
A learning time a research time of 38 years gave result a pollution free engine.


Contact, only mail. 
America, Japan, China, Russia, England, States Regions.

                                come on.

Den nye energikilde fremstillet ved hjælp af naturen selv , Brændstof fri Ilt fri, afgiver kun lidt varme fra
bevæglige dele. Kæmpe hjælp ifølge den globale opvarmning.
mindre vind skader
mindre vand skader
mindre luftforurening ingen betændelse i i lungerne
alt sammen foretaget af vi mennesker uden respekt
uden respekt for Naturen.

The new energy source produced using nature itself, Fuel free Oxygen free, emits only a little heat from
moving parts. Huge help according to global warming.
minor wind damage
minor water damage
minor air pollution no inflammation in the lungs
all made by us humans without respect
without respect for Nature.


Naturens og Fysikkens love godkender den nye stabile forurenings fri, energi kilde, til lands, til vands, i luften,

som motor. brandstof fri,Oxygen free.The laws of nature and physics approve the new stabil pollution free energy source, on land to water in the air

as an engine. 

 All contact is by email

tk@energy-machine.dk

www.energy-machine.dk
Energy President
Tinus Kristensen

 

Fremsæt venligst ønske om formulering af kontrakt, fra maskine fabrikkerne til   

tk@energy-machine.dk 
Made request for wording of contract, from machine factories. tk@energy-machine.dk


Denne hjemmeside arbejder for million vis af menneskers liv og død om året.

This website works for millions of people's lives and deaths every year.

The greatest good in human time.


D 19 - 2 - 2021

Attitude towards nature, says air pollution, kills 4.5 million people 2010 the number has grown significantly by 2021, only cleaner air for cleaner lungs, the death toll stops, we must see figures on air pollution, universities give a hand. We are breeding covid 19 to the fullest with the current air pollution 2020, no one is talking or informing about it is the unclean air that gives us inflammation in the lungs. Contribute to the planet's new eternal pollution free energy source. Let's see figures on current air pollution 2020 - 2021, and preferably 10 years back, It will be received with great desire by the whole world. And by the man who previously stated, the man would - the man who could - the man who did it. Death toll

 4.5 million people killed confirms the information. 38 years of research work is meant

to reach the sales work. Of the pollution free oxygen free fuel free new energy source which is accepted

Of the laws of nature. The Laws of Physics. TK's laws and research conducted.

Tinus Kristensen


                 tk@energy-machine.dk        

                  www.energy-machine.dk


Make it clear you are still inhaling the polluted air

which damages your lungs.

d 7-2-2021

Fonde søges,Fonde udebliver helt trods million- vis dør af luft forurening pr år.

Funds are sought, Funds are completely absent despite millions of deaths from air pollution per year.

En naiv holdning i alt sin uvidenhed om dette emne.
Der er love og regler som skal overholdes.


A naive attitude in all its ignorance on this subject.

There are laws and rules that must be observed.


Please send mail with

when writing to others sa great help for cleaner air.

Der er også et stort emne til børn. et dollagrin i plast m varmefri motor

There is also a big topic for kids. a dollegrin in plastic  heat-free motor


VVV.ENERGY-MACHINE.DK

5-3-2021

19-5-2021

Det føles som alle bestyrelses medlemmer i fonde allerede er døde af luft forureningen bekræftelse 4,5 millioner kunne disse mennesker sagtens være imellem, Tallet er 2010, er nu meget større i 2020 vel det dobelte.


It feels like all board members in foundations have already died of air pollution a confirmation 4.5 million these people could easily be between, The number is 2010, is now much larger in 2020 well double that.

Denne motor vil få kæmpe indflydelse på den Globale Opvarmning og den uren menneske skabt luft. 2 fluer med 1 smæk naturen bestemmer If the population will.


This engine will have a huge impact on Global Warming  and the unclean man-made air. 2 flies with 1 slap
nature decides.


Til landmænd forespørgelse vedrørende dine dyr di får dårlig luft og den forurening lægger sig på dyrenes 
foder hvordan har dyrene det i maven sommeren 2021.
Personligt svar ønskes. VH denne hjemmeside. tk


To farmers inquiry regarding your animals di get bad air and that contamination settles on the animals
feed how are the animals in the stomach in the summer of 2021.
Personal answer is required. VH this website. tk


For 10 years, this website energy-machine.dk has reported on air pollution 4.5 million killed per year + many more in recent years until 2020. No one knew it was a criminal offense to return life's important information, not even our legislation and news media. closed his eyes up, the air pollution is so violent that we get

inflammation of the lungs, we have lived with that for 10 years now nature has said stop 2020, and still does

air pollution is not something that characterizes you intelligent despite it is the air pollution that is deadly it stays that way until we eliminate our sources of pollution quite significantly.

We breed credibly in the 24 hour covid19 by not getting the air pollution down so far that we do not get inflammation in the lungs,

There are 38 researches into air pollution resulting in a fuel free engine

which will make any fuel engine unprofitable 10 year website.

This engine will have a huge impact on Global Warming


2 flies with 1 slap and cleaner air, so clean that all infection ceases.

The nature that we have infected will infect back.


 Tinus kristensen

 tk@energy-machine.dk

 www.energy-machine.dk
d 27-3-2021.

En hel verden i sin uvidenhed til dette emne vender ryggen til på trods hjemmesidens oplysninger gennem 10 år. Luftforureningen er så voldsom et døds tal på 4,5 millioner mennesker om året 2010. Du vil stadig få dårlige lunger ved indånding af den urene luft, som er ganske naturlig
Være ikke naiv.

You will still get bad lungs by inhaling the unclean air which is quite natural
Do not be naive.

Også her bestemmer naturen. Som også er smittet . For 38 år begyndte forsknings arbejdet til forurenings fri energi, som nu har ført til den nye energi kilde som løser stor del af forureningen og den globale opvarmning. Ingen imødekommenhed for dette.

No accommodating for this.


Verdens største gode i mennesket tid ren luft.

The world's greatest good in human time.


An entire world in its ignorance of this subject turns its back on despite the website's information through 10 years. Air pollution is so fierce a death toll of 4.5 million people a year. You will still have bad lungs by inhaling the unclean air, which is quite natural. Here, too, nature decides. Which has also been damaged. 38 years ago, research began on pollution-free energy, which has now led to the new energy source which solves much of pollution and global warming.

til fly industrien.

Verdens første fly går på vingerne inden for rimlig tid, med den nye forurenings fri, brændstof fri, ilt fri, energi motor. Ny tænkning gav ny energi kilde. Den nye energi kilde dækker verdens energien for altid.

The world's first aircraft goes on the wings within a reasonable time, with the new pollution free, fuel free, oxygen free, energy engine. New thinking provided new source of energy.
The new energy source covers the world's energy forever.

PÅ LAND, I VAND. I LUFTEN. naturen bestemmer.
En nyskabelse som alle har svært ved at tro på rigtigheden af.
A news that everyone has a hard time believing in the correctness of.

The transport sector

Også store luksus line bliver forurenings fri.

Also large luxury line will be pollution free.


Dræbte mennesker i

2010 - 4,5 millioner pr år langt større til 2020 pr år af luftforurening.

New thinking gave
new energy source. Nature and the laws of Physics approve

The world's first aircraft goes on the wings within a reasonable time, with the new pollution free, fuel free, oxygen free, energy engine. New thinking gav ny energy source. The new energy source covers the world's energy forever.
ON LAND, IN WATER. IN THE AIR. nature decides. A news that everyone has a hard time believing in the correctness of. Killed people in
2010 - 4.5 million per year far greater in 2020 per year of air pollution.


tk@energy-machine.dk søger kontakt til verdens fly industri,
så hurtig som muligt, alt her, tager lang tid,

to the aircraft industry.

The world's first aircraft goes on the wings within a reasonable time, with the new pollution free, fuel free, oxygen free, energy engine.

tk@energy-machine.dk seeks contact with the world's aircraft industry,

as soon as possible, everything here takes a long time.


Tro det om du vil, vi får ny forurenings fri energi kilde,

Naturen bestemmer som den igen lige har vist. 2020
Tak til Naturen.

Believe it or not, we'll get a new pollution free energy source,
Nature decides as it has just shown again. 2020
Thanks to Nature.

Det kan oplyses energy-machine.dk
den nye energi kilde er menneske skabt     

Den gamle 100 års indoktrineret tænke måde det er kun brandstof motoren der egner sig til energikilde, standser naturens love som vi nu har set 2020. Den nye energi kilde er forureningsfri, ilt fri, Naturen og fysikens love og TKs love godkender denne nye energi kilde, for værende fremtidens forurenings fri energi vedrørende motor kraft.

The old 100 year indoctrination thinking way it is only the fuel engine that is suitable for energy source, stops the laws of nature as we have now seen 2020. The new energy source is pollution free, oxygen free,
The laws of nature and physics and the laws of TK approve this new energy source, for being the pollution-free energy of the future regarding motor power.

Tilbydes produktion af den nye energikilde motor. samt salg, ophavsretten er således din i den stat - region du tilhøre, 
alt sammen på den kontrakt vi udformer, efter ønske.

Offered production of the new energy source engine. as well as sales, the copyright is thus yours in the state - region you belong to,
all on the contract we draft, as desired.
                              

                                    tk@energy-machine.dk

                                  www.energy-machine.dk

                                         Den nye energikilde er en verdenssucces

                                     The new energy source is a worldwide success